55 Belgische soldaten en 5 onderofficieren "geïdentificeerd als geradicaliseerde moslims"

De inlichtingendiensten houden 55 soldaten en 5 onderofficieren in de gaten die volgens defensieminister Steven Vandeput “geïdentificeerd zijn als geradicaliseerde moslims”. Dat staat in zijn antwoord op een parlementaire vraag.

Op 30 maart diende Barbara Pas van het Vlaams Belang zeven vragen in, en daar werd op 29 april schriftelijk op geantwoord door Vandeput. Op de vraag hoeveel moslims er momenteel in het Belgische leger zijn, moet Vandeput het antwoord schuldig blijven: “Er bestaan op dit ogenblik geen exacte cijfers over het aantal moslims in het Belgisch leger wegens onze verplichting om als werkgever de antidiscriminatiewet strikt na te leven.”

En dan is er de vraag: “Van hoeveel militairen werd de jongste vijf jaar, op jaarbasis, vastgesteld dat het geradicaliseerde moslims betrof?”

Verontrustend gedrag

Het antwoord van Vandeput: “De vrijheid van eredienst is een grondrecht dat ook geldt voor militairen. De ADIV gaat na of het gedachtengoed of het gedrag van een personeelslid van defensie de waarden en/of de opdrachten van het leger niet in het gedrang brengen. Bijgevolg volgt de inlichtingendienst een 60-tal leden van defensie (d.i. 0,2 % van het totale personeelsbestand) op die verontrustend gedrag vertonen."

"60 % van de opgevolgde personen maakt deel uit van de landcomponent, en de overige zijn min of meer gelijk verdeeld over de andere componenten. Er zijn geen officieren betrokken en slechts een vijftal onderofficieren. Het spreekt voor zich dat de minste aanwijzing van nakend vertrek naar Syrië onmiddellijke actie tot gevolg zal hebben.”

Syrië en al-Qaida

De ADIV heeft drie gewezen beroepsmilitairen en één reservist geïdentificeerd die deelnemen of hebben deelgenomen aan de strijd in Syrië. Drie van de vier waren gekend bij de ADIV en hadden Defensie al min of meer geruime tijd verlaten. De laatste gaf geen enkele blijk van radicalisering en was evenmin gekend als betrokkene bij extremistische netwerken of groeperingen. Hij vertrok ongeveer een jaar na zijn ontslag uit het leger naar Syrië

Twee personen maakten deel uit van een aan al-Qaida gelieerde extremistische groepering blijkt ook, maar “de ADIV beschikt niet over aanwijzingen dat zij zich schuldig maakten aan misdaden tegen de menselijkheid (de reservist waarvan eerder sprake is in 2012 gesneuveld). Een derde raakte heel kort na zijn aankomst in Syrië zwaar gewond en is nu terug in België. Over de vierde persoon ontbreken verdere gegevens, maar hij verscheen al twee keer in een propagandafilm waarin hij bedreigingen tegen België uitte.”

Niemand ontslagen

Er werden tot nu toe geen militairen ontslagen omwille van islamitisch extremisme. “De vrijheid van eredienst is gewaarborgd door de grondwet en door internationale verdragen. Overige orde- en /of statutaire maatregelen zijn pas mogelijk als het gedachtengoed of het gedrag van de betrokken militair niet (meer) in overeenstemming is met de waarden en de missies van Defensie. Alle militairen die hiervoor eventueel in aanmerking zouden komen, verlieten het leger op eigen initiatief of werden ontslagen om andere redenen zoals langdurige afwezigheden, desertie enz.”, staat er in het antwoord.

Opvallend in het antwoord is ook dit: “De lijn tussen enerzijds een weliswaar strenge interpretatie van de islam en anderzijds het radicalisme of extremisme is moeilijk te bepalen. Een aantal militairen worden van nabij opgevolgd om te controleren of en wanneer ze deze dunne grens overschrijden.”