Rijk in kleuterland België: voor CD&V ben je rijk met een jaarsalaris van 50.000 euro?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Wanneer ben je rijk in kleuterland België? Onder het mom van de begroting kan blijkbaar alles verteld worden, maar hier zetten we de puntjes op de i.

50.000 verdienen per jaar of 500.000 euro per jaar? Onze tax shift is een lachtertje

Rijk worden doe je om te beginnen met geld te verdienen. Dus wie rijken wil belasten moet de hoogste inkomens volgens elk Socialistisch paradigma harder belasten dan de laagste... Wat dan zowat overal in gans de wereld gebeurt, tenzij enkele flattax voorbeelden zelfs dichtbij de deur in het oostblok.

In België betaal je 50% vanaf 37.870euro, in Duitsland 40% vanaf 55.000euro, en 45% vanaf 250.0000 euro. We spreken nog niet van het splittingtarief, of als koppel verdien je 110.000euro tot 40%, en 500.000euro aan 45%

In Zwitserland betaal je een maximumbelasting, en onderhandel je met de belastingen met een inkomen van 250.000 euro. In Engeland betaal je maximumtarief 45% vanaf 150.000 pond. In Frankrijk betaal je maximumtarief 45% vanaf 152.000euro

Conclusie: in Belgie mag je geen geld verdienen In Belgie ben je rijk vanaf het dubbele van het minimumloon ? Want kijk een loon van 4000euro bruto, wordt 2000euro netto en beloond met een sociale belasting van 1000euro bovenop. Dus vanaf 60.000euro bruto loonkost, zit je in Belgie aan het maximum belastingtarief, en verdien je het dubbele van het minimumloon. Met werken voor een baas kun je niet rijk worden in België. Ziehier het inkomen van 90% van de Belgen, arm belast met dank aan onze gulzige overheid. Er is in elk geval een schril contrast tussen de ijver waarmee de belastingschalen de Gini coëfficiënt egaliseren en de belastingschalen van alle ons omringende landen.

50.000euro meerwaarde op aandelen is rijk zijn volgens CD&V

Wie het inkomen als een statistiek bekijkt, weet dat een gemiddeld inkomen en twee keer de variatie op dat gemiddelde bovenop, een goeie parameter is voor wat een boven gemiddeld inkomen is. Als het gemiddeld inkomen van een Belg 50.000euro +- 15.000euro is, dan is 75.000euro een maatstaf voor een bovengemiddeld inkomen. Dit als eerste insteek dat zelfs wiskundig die grens nergens te verklaren is, tenzij ze het resultaat van het nooit indexeren en aanpassen van belastingschalen. Wij zijn het enige land van de buurlanden die mensen bij de rijken catalogeren vanaf 37.000euro.

En dan kwam ooit eens het liberale adagio, dat de belastingschalen moesten geindexeerd worden. En de recente regering de fameuze taxshift. Het blijkt allemaal gewoon muggenzifterij, de schalen schuiven amper 1000 euro op. Aan het tempo dat de politiek de schalen op 150.000euro zet zijn we 150 regeringen later. Ik stel voor dat we allemaal ons inkomen als expat laten belasten. Dan is het gedaan met dit communistisch gedoe. Met dank aan de vakbonden die het land platleggen vanaf de lasten op arbeid 100 euro verlichten voor de middenklasse-rijken... Wat voor kleuterschool spelletje is dat tussen de politiek en de vakbond ? De vakbonden hebben miljarden onbelaste kapitalen staan, staan zogenaamd de rechten van de werkmens te verdedigen ? Het enige dat ze lijken te verdedigen is hun inkomen, en hun baxter via de organisatie van het stempelgeld

Anderzijds toegegeven, onze inkomensbelasting is een arbeidsinkomensbelasting, en niet een compleet inkomensbelasting = arbeid+ interesten+ huurinkomsten+ dividend+ aandelenwinst. Wij belasten alleen arbeid aan die tarieven, en dat vertegenwoordigd gemiddeld de helft van ons inkomen. Wie zijn inkomen op andere manieren zoekt, betaalt duidelijk minder belastingen.

1 miljoen euro bezitten is rijk zijn volgens de Franse wetgeving

Rijk zijn is geld/eigendommen/grond/bedrijven/aandelen bezitten. Rijk zijn is geen schande, tenzij in België. Hier is het bon ton om de indruk te geven dat je niets hebt. Hier moet je dus hypocriet zijn over uw rijkdom. Geen wonder dat sommige migranten zich hier als vissen in water voelen. Maar toegegeven, er zijn hier significant deel van de bevolking die rijk geworden zijn, ondanks onze record belastingtarieven.

Politici noemen u schaamteloos rijk wanneer je meer dan 250.000euro aandelen bezit... in Frankrijk ligt de grens al 20 jaar op 1miljoen euro bezittingen. toegegeven de meeste wonen in een huis van 250.000euro, en hebben nog een spaarrekening, dus rijk zijn in Belgie wordt je vanaf je 500-700.000euro bezittingen hebt.

Nochtans staat er in hun voorstel voor meerwaardebelasting een duidelijk getal 50.000euro. Waarom ze op TV zo ostentatief verklaren dat je rijk bent vanaf 250.000euro zou ik niet weten. Maar hoe ze bij die 50.000euro grens komen ? , maar voor de CD&V ben je belastingplichtig vanaf 50.000euro meerwaarde op aandelen... Dat vinden ze fair en rechtvaardig.Op TV zeggen ze dat hun tekst spreekt over 250.000 euro. Volgens mij kunnen ze het getal 50.000euro echt niet loslaten.

Nochtans kun je gemakkelijk raden wanneer je rijk bent. Iemand die het fameuze 'rijken' inkomen van 70.000euro verdient, en dan leeft alsof hij ondergemiddeld 40.000euro verdient, zal elk jaar 20.000euro sparen. En doe je die inspanning 40jaar aan een stuk, heb je wonderbaarlijk een bedrag van 800.000euro staan. Dus miljoen euro rijk zijn is niet zo een wonder als het lijkt. Het is een realistisch bedrag voor een 'tweeverdieners' gezin, gestudeerde mensen, die één inkomen gebruiken om te leven en één inkomen sparen. Het is een realistisch bedrag voor mensen die gans hun leven werken en daar bovenop een stuk van het vermogen van hun ouders erven. Het is ook een realistisch bedrag voor mensen die gans hun leven hun inkomen sparen in een vennootschap, en deze op pensioenleeftijd stopzetten.

Kennen we de slogan: de rijken worden rijker. Wel de juiste spreuk is: iedereen die werkt wordt rijker, iedereen die renteniert wordt armer. Dus een realistisch definitie van 'rijker' zijn is wanneer je op pensioenleeftijd 1miljoen euro bezittingen hebt. De Franse definitie is in elk geval veel meer gericht op de echte rijken dan de CD&V definitie die ook de gewone burger treffen. Een goeie definitie van rijkdom zou gerelateerd zijn aan leeftijd, en gerelateerd aan de distributie van de rijkdom op een bepaalde leeftijd. Al wie rijker is dan bvb 700.000euro op 20jarige leeftijd is rijk. Al wie rijker is dan 1.4Miljoen euro op 50jarige leeftijd is rijk.. Dat zijn eerlijke en faire definities.

165 miljoen euro dan ben je echt rijk, wist je dat?

Ja, dat is voor economisten een simpele definitie van rijk zijn. Waarom dat exuberant getal zou je denken ? Heel eenvoudig: je koopt een villa aan de middellandse zee met zwembad van 2 miljoen euro, een jacht van 1 miljoen euro, een paar auto's van 200.000 euro. En je kan 40 jaar rentenieren à rato van 1 miljoen euro uitgaven per jaar, zonder een deuk te krijgen in uw vermogen die gemiddeld waardevast kan blijven groeien aan 4-6% per jaar

Dus ja rijk zijn is niet 1miljoen euro verzamelen met hard werken. Dat is nog maar een instap. Rijk zijn is ook niet een dokter die met een bovengemiddelde werkinspanning van 70u per week 40jaar lang consultaties doet en zo 5miljoen bijeenharkt. Rijk zijn is ook niet CEO zijn van een bedrijf arato van 250K wedde, die zich vertaalt in een 5miljoen spaarvolume op pensioenleeftijd. Rijk zijn is inderdaad het niveau 150Miljoen, die na hard werken en een lucky strike op de beurs erin slaagt om zijn bedrijf groot te krijgen en te cashen op de beurs.

Uiteraard is dat een definitie waarmee je alle socialisten en armzielige vakbondslui hun broek van hun billen blaast, en een diarree bezorgt die met imodium niet kan gestopt worden. Nochtans is dat de simpele economische waarheid. Dat is rijk zijn. Rijk zijn is 165miljoen hebben.

Hoe beoordelen we nu die meerwaardebelastingsvoorstel van CD&V?

Om te beginnen zitten er vier fouten in het voorstel: je maakt geen vrijstelling van 50.000euro en beschouwt het meerwaarde op verkoop van aandelen als een meerwaarde die je moet belasten vanaf 50.000euro of een apart belastingstelsel van het inkomen van de burger.. Ideaal genomen maak je een vrijstelling die samenvalt met het normale inkomstentarieven van de Europese buurlanden.Elk verschil in tarieven nodigt uit tot fiscale optimalisatie. Hoe minder verschil in tarieven hoe beter. Je gooit elke vorm van inkomen (dividend-huur-meerwaarde zonder herbelegging-interesten) in één pot, en gebruikt dat getal om het inkomen van de burger te bepalen en daarop zijn belasting te bepalen en zijn sociale uitkeringen te berekenen.. Dus hier vind ik dat het voorstel teveel vrijstelling geeft.

De tweede fout is, je belast de meerwaarde bij de verkoop, alhoewel een burger normaal perfect kan herbeleggen.., maar je krijgt nooit de kans om te diversifiëren naar interestdragende producten of te herbeleggen in andere sectoren en bedrijven, tenzij in startersbedrijven. Dus het eenvoudig herbalanceren van een portefeuille wordt gestraft. Wat in feite de sleutel is van modern portefeuillebeheer, of een gebalanceerde portefeuille wordt in het CD&V voorstel fiscaal afgestraft. Waarmee dan economisch duidelijk voor de weinige die het begrijpen uitgelegd wordt waarom dit voorstel verkeerd is. Dus een belegging kopen en verkopen is normaal portefeuillebeheer. Wanneer je daarentegen een deel van de winst afroomt om te leven van uw inkomen, of om een auto te kopen, zou het inkomen moeten belast worden. Hier ben ik dan veel liberaler dan het voorstel van CD&V.

De derde fout: Aangezien onze 'arme' overheid het normaal vindt dat ze 55% van ons inkomen annexeert, is een faire belasting op inkomen gewoon eentje die 27.5% belasting heft op het inkomen, en 27.5% belasting heft op consumptie. Elk nieuw belastingstarief of bedrag die ingevoerd wordt boven de 25% zit te hoog en zou moeten geblokt worden. Idemdito zou elk belastingstarief boven de 25% altijd ter compensatie in de perfecte taxshiftmode verlaagd moeten worden. Er mag dus geen nieuwe belasting komen zonder een faire verlaging voor diegene die nu meer dan 50% belast (inclusief sociale lasten) worden op hun inkomen. Hiermee krijgen de liberale visie in de regering een 100% gelijk van mij.

De vierde fout: in feite is het omgekeerde waar, elk inkomen beneden de 50.000euro dient voor consumptie en moet belast worden, en elk inkomen boven de 50.000euro die herbelegd, of opnieuw in vastgoed wordt geïnvesteerd moet niet belast worden. Want in een vennootschap wordt zo geredeneerd. Want elke uitgave voor vastgoed wordt daar bekeken als onkost, elke meerwaarde wordt daar bekeken als winst. Het hypocriete tussen twee systemen laten bestaan zorgt dat je terug als burger zit te optimaliseren en fiscale constructies zit te bedenken waardoor je tijdelijk ontsnapt aan belastingen.. Het eeuwig herbeleggen en groeien in een vennootschap is een onbelast parcours, het herbeleggen in de privé is een belast parcours. Dus het fiscaal ontsnappingsparcours blijft gewoon bestaan: je belegt via een vennootschap en roomt rustig af door uw winst rustig over te hevelen naar de privé. Ook daar blijft de discriminatie tussen de burger zonder/met vennootschap bestaan.

Daarom is het voorstel van CD&V een moedig voorstel

Dus het invoeren van die maatregel wordt een maat voor niets ? Vermoedelijk zal ze terug veel negatieve nevenwerkingen hebben. Het negatieve zal zijn dat je uw portefeuille nooit kunt herbalanceren, tenzij op bank niveau... wat dan weer een subsidie is voor bankproducten. En de grootste fout is dat ze de dualiteit tussen regels voor vennootschappen en regels voor privéinkomen niet oplost.

Er kan niets logischer zijn den gewoon een doordrukje te nemen van het Duitse belastingsstelsel en dit over te enten op onze economie.. Dus de tarieven en de schalen van de Duitsers overzetten moet je perfect hetzelfde inkomenbeslag kunnen leggen als de Duitse economie. En stel als onze regering vindt dat zij meer nodig heeft, dan is zij in feite fout in haar visie, want de Duitse economie functioneert toch een pak efficienter dan de Belgische, ondanks wat de vakbond zo denigrerend de eurojobs noemt, is het blijkbaar normaal dat je daar 500.000euro verdient en aangeeft aan de belastingen.

Stel als energie 100% CO2 taks krijgt,te verrekenen als een BTW, dan betaalt iedereen 1000-2000euro meer om zijn huis te verwarmen. Dat schept ruimte om de belasting met 2000euro per persoon of 20miljard te verlagen. Dat zou een significante taxshift kunnen zijn. Het gemiddeld inkomen betaalt 20.000 euro belastingen, dus daarmee verschuif je de belasting gemiddeld 10% omlaag, of duw je de tarieven duidelijk omlaag richting Duitse tarieven. De prototype euroambtenaar in een Villa rond Brussel zal dan ook zijn fair deel van de bijdrage richting onze economie dragen. Het verwarmen van een huis zou zelfs niet aftrekbaar moeten zijn van de inkomsten, want een papieren vennootschap heeft geen warmte nodig... tenzij als uw diensten een hotel zijn. Nochthans kun je ook daar haarzuiver redeneren dat mensen warmte nodig hebben, en vennootschappen niet, dus de toeslag moet maar komen bovenop de kostprijs van het hotel. Daar zie je de echte kracht van een taxshift in werking. Want iedereen zal beginnen investeren in energiezuinigheid. Dus je moet nog geen 100% BTW invoeren, als je de BTW op energie jaar na jaar omhoog trekt om het gat in de begroting dicht te rijden kan er nog niets verkeerds gebeuren... De enige die het gaan voelen zijn de olieexporterende landen.

Stel dat iedereen zijn mobiliteit zelf betaalt... dan stopt de discussie over de fiscale aftrek van de wagen versus de oversubsidiering van de trein. 3 miljard minder subsidies aan de NMBS of 3000euro per ambtenaar minder subsidies. En 500.000 bedrijfswagens betalen reeds een voordeel in natura voor hun privé kilometers. Je zou het nog verder kunnen optrekken naar het MEDIAAN getal die een burger rijdt met een wagen. Of vermoedelijk valt daar nog 1miljard te verschuiven op het voordeel van de bedrijfswagen. Maar netto kun je daar een taxshift bedenken van 2% van de belastingsinkomsten. 2% is terug genoeg om een significante verhoging in inkomen te geven aan de werkende burger, en een compensatie voor het wegvallen van de subsidies van de mobiliteit.

Stel dat de subsidies voor cultuur,TV, religie op 0 euro worden gezet. Dan maak je budget ter grootte van 3-4miljard vrij, waar mensen dan zelf hun cultuur kunnen mee financieren. Waarom moet je VRT blijven subsidiëren als ze overal in gans de wereld al jaren zelfbedruipend blijken met reclaminkomsten ? Waarom moet de bedeling van kranten blijven subsidiëren als iedereen de krant op zijn iPad leest ? Onze maatschappij bulkt nog van de indirecte subsidies, en heeft ze nog altijd niet op europese leest geschoeid. Ook daar is er ruimte voor 2% belastingsverlaging, en budget om die diensten zelf te betalen.

Stel dat elk kind zijn laatste studiejaar zelf moet betalen. Dus de student krijgt een lening ter waarde van de echte kostprijs van uw opleiding van uw laatste studiejaar. 100.000 studenten betalen 1 miljard opleiding dan zelf. Doe je nog een specialisatie betaal je die 2-3 jaar specialisatie uiteindelijk ook zelf. Doe je nog een bisjaar ? Dan betaal je de laatste 2 jaar zelf. De motivatie om efficiënter te studeren wordt groter. De kostprijs van deze lening reflecteert correct de solidariteit die de gemeenschap u geeft. Zij investeert in haar studenten, de laagdrempeligheid blijft gegarandeerd door het leningkarakter. De lening wordt afbetaald met de belastingen. De student redeneert meer rendabel, of zijn inspanning wordt beloond met een hoger inkomen die extra belast wordt. Hij zal minder neigen tot 'scholar shopping' hij zal meer nadenken over 'korter studeerparcours', hij zal kiezen voor de goedkoopste opleiding die leidt naar het hoogste inkomen. Nu kiest hij voor een opleiding toutcourt en vergeet de verborgen kostprijs van zijn opleiding, van zijn schakeljaren, van zijn bijkomende specialisaties etc.

We zwijgen hier zelfs over de mogelijkheid om de pensioen-ongelijkheid tussen ambtenaren en privé te corrigeren. Ook daar vallen miljarden te vinden, pak het pensioen af van de hogere ambtenaren en geeft het aan de laagste gepensioneerde. Een idee dat zelfs de meest geradicaliseerde socialist niet ongenegen kan zijn..

En wat als je de gezondheidszorg een franchisesysteem maakt ? Vanaf 500euro 40% remgeld, vanaf 1000euro 20% remgeld... Dat is pas echte solidariteit. Ook daar kun je een systeem bedenken met significant meer besparingspotentieel en economisch minder averechtse overconsumptie effecten, dan het huidige systeem.

Als de overheid haar begroting niet weet te saneren, dan is dat duidelijk dat ze gebrek aan fantasie heeft, en gebrek aan vijf minuten politieke moed. Omdat ze alle bestaande subsidies mordicus weigert aan te passen en mensen verleidt tot verkeerde keuzes. Omdat ze vergeet dat alle verborgen duale belastingtarieven mensen verleiden tot optimalisaties. Schaf die dualitieten af, en het komt vanzelf in orde.