België sleept Chickfriend voor de rechter en voert tien maatregelen in om getroffen bedrijven te helpen

De Belgische staat heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de mensen die de fraude hebben gepleegd, waardoor de fipronilbesmetting in de eiersector ontstaan zou zijn. Dat schrijven de kranten De Tijd en L'Echo. Verder is de federale overheid het vandaag eens geraakt over tien concrete sociaaleconomische maatregelen om de getroffen bedrijven te helpen.

In België en Nederland bekijkt het gerecht hoe de insecticide fipronil in de eieren van legkippen terecht is kunnen komen. Een kleine maand nadat het nieuws daarover bekendraakte, is een vijftiental Europese landen rechtstreeks of onrechtstreeks door de besmetting getroffen. In Nederland zijn al twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend opgepakt. Ze worden ervan verdacht fipronil te hebben gebruikt bij het ontluizen van kippenstallen.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft in ons land 21 kwekerijen geblokkeerd als voorzorgsmaatregel.

10 sociaaleconomische maatregelen

De federale regering gaat een compensatiemechanisme uitwerken om zowel de veroorzaakte kosten te vergoeden als de vernietigde producten terug te betalen. De beslissing van de regering komt er na de installatievergadering van de taskforce rond de fipronilcrisis, die vorige week donderdag plaatsvond.

De federale regering zal onder meer een compensatiemechanisme uitwerken waarbij zowel de veroorzaakte kosten zouden kunnen worden vergoed als de vernietigde producten zouden kunnen worden terugbetaald. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Twee soorten hulp

“Er worden twee soorten hulp overwogen”, klinkt het . “Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis."

Om dit compensatiemechanisme in te voeren, moet de wet aangepast worden waarmee het federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen is opgericht. Het zal namelijk het FAVV zijn dat de schadeloosstelling moet uitvoeren. In de wet zullen de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun gedefinieerd worden.

Afbetalingsplan

De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen beschikbaar wordt gemaakt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en 'betalingsfaciliteiten' op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.

Het gaat om een vrijstelling van nalatigheidsintresten en uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling. De voorwaarde is wel dat de bedrijven bij de FOD Financiën kunnen bewijzen dat ze precies door de fipronilcrisis financiële problemen ondervinden.

Kris Peeters maakte vorige week al bekend dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bovendien zullen zelfstandigen die in de pluimvee, de voedings- of de handelssector werken, de mogelijkheid krijgen om de betaling an hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2017 met een jaar uit te stellen. Om die dossiers snel en eenvormig te kunnen behandelen, zullen ze worden gegroepeerd., terwijl de sociale bijdragen kunnen worden verlaagd door een erkenning als 'sector in crisis'.

Lees meer