algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Eigendom en wijziging Website

De Website www.newsmonkey.be (hierna “de Website”) en de Applicatie 'newsmonkey applicatie' (hierna: de "Applicatie") worden beheerd door - en zijn eigendom van – DEFINITIVE GROOVE NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.231.310 ("NewsMonkey").

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website en de Applicatie kan u zich steeds richten per e-mail richten aan op het volgende adres: info@newsmonkey.be.

NewsMonkey behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website en de Applicatie impliceert dat "de gebruiker" van de Website en de Applicatie (hier inbegrepen, doch niet beperkt tot, de loutere internetbezoeker, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website en de Applicatie volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 2: Intellectuele Eigendomsrechten

Alle bestanddelen van de Website en de Applicatie (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, lay-out, teksten, logo's, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan NewsMonkey of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website en van de Applicatie zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website en de Applicatie te kunnen bezoeken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van NewsMonkey.

Artikel 3: Participatie door de gebruiker

Het is mogelijk voor de gebruiker om op bepaalde plaatsen op de Website en in de Applicatie actief deel te nemen en dit o.a. door middel van het achterlaten van ‘comments’, het aanklikken van bepaalde icoontjes, het zelf schrijven van artikels, het ‘posten’ van foto’s, het deelnemen aan een ‘community’ enz.

In sommige gevallen zal de gebruiker zich dienen in te loggen alvorens hij of zij actief zal kunnen deelnemen. Bij het inloggen garandeert de gebruiker dat de door hem/haar meegedeelde gegevens correct en volledig zijn. Het meedelen van valse, onjuiste, onvolledige of verwarring scheppende gegevens kan ertoe leiden dat NewsMonkey de gebruiker definitief van de Website en de Applicatie en al haar diensten en participatiemogelijkheden weert.

NewsMonkey behoudt zich ten allen tijde het recht voor om het inloggen van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor de artikels, berichten, data, commentaren enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Website en de Applicatie meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Website en de Applicatie meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart NewsMonkey volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website en de Applicatie werd geplaatst.

De gebruiker verleent zijn/haar expliciete toestemming met het feit dat al de meegedeelde berichten, commentaren, data enz. op de Website en de Applicatie door NewsMonkey onder elke mogelijke exploitatievorm en zonder enige beperking kunnen worden gebruikt, zonder dat deze laatste hiervoor aan de gebruiker toestemming dient te vragen of op enige wijze verantwoordelijkheid draagt voor de wettigheid van hetgeen meegedeeld wordt.

Newsmonkey accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die ons ongevraagd worden toegezonden. Dit is om misverstanden te voorkomen voor het geval je ideeën lijken op de ideeën die wij onafhankelijk van elkaar hebben uitgewerkt of aan het uitwerken zijn. Indien je, ondanks onze gebruiksvoorwaarden, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties, foto’s of andere materialen toe te zenden, ga je er verder mee akkoord dat het newsmonkey vrij staat om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties, foto’s of andere materialen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwikkeling en marketing van producten en services, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan jou.

NewsMonkey behoudt zich het recht voor elke vorm van participatie door een gebruiker, waaronder geschreven artikels, foto’s en dergelijke, op eenvoudig verzoek van derden of op eigen verzoek, zonder opgave van motivering, te weigeren. Dit geldt in het bijzonder voor onpassende en commercieel gerichte berichten. Onpassend en verboden zijn onder andere, doch niet uitsluitend, berichten, commentaren, data enz. die:

  • Kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
  • Het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;
  • Als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd;
  • Op eender welke manier de rechten van newsmonkey – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, haar goede reputatie, aantasten;

Elke vorm van participatie door een gebruiker kan aan de bevoegde instanties worden doorgegeven in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek indien de instanties daarom verzoeken.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om klacht neer te leggen of een opmerking te maken aangaande de participatiemogelijkheden op de Website en de Applicatie, de participatievormen van een andere gebruiker enz. door een email te richten aan: info@newsmonkey.be. NewsMonkey doet haar best om elke klacht of opmerking van een passende reactie te voorzien.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

NewsMonkey waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website en in de Applicatie verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door NewsMonkey zelf op de Website of de Applicatie werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website en de Applicatie terug te vinden is, waaronder teksten, foto’s, geluid, data enz.

NewsMonkey is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

NewsMonkey is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website

NewsMonkey is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website en de Applicatie. In het bijzonder is NewsMonkey niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website en de Applicatie.

NewsMonkey is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. NewsMonkey kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website en de Applicatie doet NewsMonkey zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. NewsMonkey kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van - de Website en de Applicatie.

Artikel 5: Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt NewsMonkey zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt NewsMonkey de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

Artikel 6: Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door NewsMonkey van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website en de Applicatie in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

Artikel 7: Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 8: Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie

Newsmonkey verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbare licentie om de Applicatie te downloaden en installeren op een mobiel toestel dat je zelf beheert. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Applicatie te gebruiken voor commerciële doeleinden. De Gebruiker mag de applicatie niet kopiëren, behalve als backup.

De Gebruiker mag de Applicatie niet (i) aan derden ter beschikking stellen, verkopen of verhuren; (ii) kopiëren, aanpassen of afgeleide werken creëren gebaseerd op de Applicatie; (iii) decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Applicatie te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Newsmonkey behoudt alle rechten in en van de Applicatie die niet uitdrukkelijk in de Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

Newsmonkey heeft te allen tijde het recht om de Applicatie aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Applicatie te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Applicatie te beperken of de toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Newsmonkey zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

Artikel 9: Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Gent, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Disclaimer CIM Internet

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

newsmonkey monkey's world

newsmonkey what's hot?