Als de regering de Groep van 10 volgt, discrimineert ze andere werklozen en gepensioneerden

Tot op vandaag houdt de overheid een discriminatie in stand tussen mensen met Brugpensioen die zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt, en diegenen die hun loopbaan vervroegd beëindigen door voor het stelsel van het Vervroegd Pensioen te kiezen. De percentages van de discriminatie kunnen hoog oplopen en gaan over duizenden euro’s die een bruggepensioneerde meer ontvangt voor en tijdens zijn pensioen (zonder rekening te houden met de bedrijfstoeslag). 

De regering bepaalt de pensioenleeftijd voor het volledig pensioen. Tot verleden jaar bedroeg die leeftijd  65 jaar. In het regeerakkoord van Michel1 werd overeengekomen de leeftijd op te trekken tot 66 jaar (in 2019) en 67 jaar (2023).  Om van een volledig pensioen te kunnen genieten moet men wel een loopbaan van 45 jaar hebben, anders wordt er een breuk toegepast van X/45. Iemand die GANS zijn leven veel verdiend heeft (45 jaar bijdragen betaalt op zijn volledig en hoog loon) kan op die manier een maximum werknemerspensioen bereiken van 2.723 € voor een gezin of 2.178 € voor een alleenstaande.

Vervroegd pensioen

Al tientallen jaren bestaat de formule van het vervroegd pensioen. Het vervroegd pensioen is verschillend voor zelfstandigen en werknemers.

Voor zelfstandigen is er een nog steeds een dubbele penalisatie actief. De eerste door een procentuele vermindering per jaar dat men voor zijn 65 jaar vertrekt (25% op 60 jaar), een tweede omdat zelden een volledige loopbaan bereikt wordt (meestal 40/45). De dubbele penalisatie bij zelfstandigen kan dus ruim boven de 30% uitkomen.

Bij werknemers is er geen procentuele vermindering actief, maar als ze in vervroegd pensioen gaan op 60 jaar (in 2015 61,5 jaar) wordt, net zoals bij zelfstandigen, zelden een volledig pensioenloopbaan van 45/45 bereikt. Doorgaans stranden mensen op 40/45e waardoor een verlies van 11% opgelopen wordt. 

De laatste 10 jaar werd dit systeem alsmaar populairder omdat er meer 2-verdieners gezinnen van het systeem gebruik maken. Het aantal vervroegd gepensioneerden loopt in de tienduizenden.  

Het Brugpensioen of “SWT (stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag)”

De laatste weken is dit stelsel niet meer uit de actualiteit weg te slaan omdat de vakbonden het extreem onrechtvaardig vinden dat werknemers van 60 jaar en ouder zich opnieuw moeten ter beschikking stellen van de arbeidsmarkt. Volgens de vakbonden is deze groep te oud om nog te werken en bovendien is er toch geen werk

Door een koerswijziging van de Regering Di Rupo hoefde een bruggepensioneerde (vanaf nu ook in dit artikel SWT‘r genoemd) die 60 jaar of ouder is, zich niet langer beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt en moest hij zelfs niet meer in België wonen. De facto was een dergelijke SWT’r dus op pensioen (vanaf de start door de wetgever toepasselijk “brugpensioen” genoemd). 

De naar schatting 80.000 SWT’rs ontvangen maandelijks een SWT vergoeding die is samengesteld uit 60% werkloosheid (met een max. van 1.248 €/maand) verhoogd met de helft van het verschil tussen de laatste netto refertewedde bij de werkgever en de werkloosheidsvergoeding. Het brutoloon dat in rekening gebracht wordt, is geplafonneerd op 3.780,69 € !!!.

Naast deze hoge vergoedingen wordt de SWT’r als werkloze beschouwd tot zijn 65 jaar. Alle jaren van SWT worden als aan werken “gelijkgestelde (geassimileerde)” jaren beschouwd, zodat elke SWT’r als hij op 20 jaar beginnen werken is, van een VOLLEDIG PENSIOEN kan genieten (45/45) =  max. 2.723 € voor een gezin of 2.178 € voor een alleenstaande. 

3 x discriminatie

De discriminatie tussen 2 werknemers met een zelfde loopbaan in hetzelfde bedrijf die allebei vanaf 60 jaar niet meer willen/moeten werken loopt in de duizenden euros in het voordeel van de geherstructureerde SWT’r.

De verschillen :

  1. SWT’rs hebben tot hun 65 jaar een gevoelig hogere uitkering
  2. SWT’rs bouwen tot hun 65 jaar pensioenrechten op (assimilatie jaren werkloosheid voor berekening van het pensioen)
  3. SWT’rs ouder dan 60 jaar hoeven zich OPNIEUW niet meer ter beschikking te houden van de arbeidsmarkt als de Groep van 10 zijn zin krijgt

Beide groepen, vervroegd gepensioneerden en SWT’rs, worden betaald uit de dezelfde staatskas maar worden wel fundamenteel verschillend behandeld voor een gelijke actieve beroepsloopbaan en dat heeft een naam: discriminatie

Raad van State

Het mag verwonderlijk heten dat de Raad van State, die waakt over onze wetgeving en de regering adviseert zijn wetten aan te passen, nog nooit over deze discriminatie gestruikeld is. De Raad van State had op zijn minst opmerkingen moeten maken over de beslissing van de regering Di Rupo om mensen vrij te stellen van hun plicht om een nieuwe baan te zoeken. 

Groep van tien, Jan Jambon en wat nu …

Het te voorspellen scenario: de groep van tien (vertegenwoordigers van sociale organisaties en werkgevers) zal al snel tot een vergelijk komen om, in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord overeengekomen is, een bepaalde groep van werknemers vrij te stellen van verdere oproeping voor de arbeidsmarkt (AV: deze zin werd geschreven alvorens de Groep van 10 zijn advies geformuleerd had). Minister Jan Jambon, bevoegd over SWT, krijgt vervolgens de hete appel doorgeschoven. CD&V zal zich al snel in het kamp van de Groep van 10 (en dus ook het ACV) positioneren en zich bereid tonen om de adviezen van de Groep van Tien integraal op te volgen. Liberale partijen en N-VA hebben het heel moeilijk om aan de bevolking uit te leggen dat het niet om een heksenjacht gaat om weerloze SWT’s terug aan het werk te krijgen (zowel OpenVLD als N-VA werden van deze discriminatie door mij persoonlijk op de hoogte gesteld). Een nieuwe regeringsrel is in de maak.  Na de nodige profilering van elke partij zal men ergens in het midden landen en de discriminatie ongemoeid laten.  Een mogelijk proces loert om de hoek.

Mijn voorstel tot oplossing van het probleem

Om de discriminatie tussen Vervroegd Pensioen en SWT weg te werken dient de SWT’r vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen (60 tot 2012 en 61,5 jaar in 2015) te kiezen tussen : 

  • het vervroegd pensioen MET bedrijfstoeslag  
  • OF
  • zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt.

Alleen op die manier wordt er een rechtvaardig systeem gecreëerd. 

Meer
Lees meer...