Transfers Vlaanderen naar Wallonië en Brussel kosten een tweeverdienersgezin elk jaar 11.646 euro

Transfers Vlaanderen naar Wallonië en Brussel kosten een tweeverdienersgezin elk jaar 11.646 euro

Sinds 1975 zijn er netto transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel (van de periode voor 1975 zijn er jammer genoeg geen statistieken beschikbaar). De transfers zijn een gevolg van de boekhoudregels die gehanteerd worden in België. Een aantal “Belgische” posten (zoals de RSZ) worden immers niet verdeeld. Gevolg: de geldtransporten rijden nog elke dag van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel.

Belgische schuld voornamelijk door Wallonië en Brussel

Als Wallonië en Brussel over de periode van 1975 tot op vandaag geen deficit zouden gehad hebben, zou de staatsschuld niet alleen veel minder geëscaleerd zijn, maar zou er bovendien vanaf 1992 (gezien de steeds hoger wordende transfers naar Wallonië en Brussel) een aanzienlijke daling van de schuld plaatsgevonden hebben. Zonder de opgebouwde schulden van Wallonië en Brussel zou België vandaag bij de beste Europese landen behoren en onder de toegelaten 60 procent schuldgraad van de Maastricht norm zitten.

De netto transfers zoals weergegeven in de tabel onder het volgend hoofdstuk dienen nog verhoogd te worden met de (op dat ogenblik geldende) astronomische rente die op de staatsschuld moest/moet betaald worden.

In België bedroeg de federale staatsschuld eind september 2008 ruim 295,36 miljard euro. Vandaag, minder dan 7 jaar later zitten we al boven de 400 miljard, EN VERDER STIJGEND!, of 104 procent van het BBP. Met de huidige staatsschuld zit België bij de groep van landen die allemaal al in het vizier van de speculanten gelopen hebben. Niet iets om fier op te zijn.

11.646 euro per jaar per tweeverdienersgezin voor Wallonië en Brussel

Volgens VIVES (KU Leuven) bedragen de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel al zeker 16 miljard per jaar (explosieve groei sinds crisisjaar 2008). Die miljarden euro’s worden hoofdzakelijk opgehoest door 2.747.445 actieve werknemers in Vlaanderen (arbeiders, bedienden, ambtenaren).

Op basis van deze gegevens bedraagt de transfer dus 5.823 euro/jaar/actieve Vlaamse werknemer (RSZ bijdragen werkgever inbegrepen). Tweeverdieners moeten, op basis van deze berekening, 11.646 euro/jaar uit het gezinsbudget afstaan aan Wallonië en Brussel.

Alle huidige protesten tegen het verlies van de indexsprong zijn een lachertje indien geprojecteerd ten opzichte van de hallucinante bedragen die elk Vlaams gezin/ondernemer aan onze Waalse en Brusselse vrienden moet afstaan.

Bron: Twitter account Koen van den Heuvel, CDenV

Boekhoudregels van de NV België dringend aanpassen

Vlamingen zijn vooral solidaire mensen, maar het wordt hoog tijd dat Wallonië en Brussel de financiën van hun gezin in orde brengen, net zoals elk normaal huisgezin dat moet doen om in het leven vooruit te komen.

Om dit te bereiken moeten de boekhoudregels DRINGEND aangepast worden. Een universitaire studie bestellen (zoals Geert Bourgeois nu gaat doen) geeft alleen een momentopname weer. Veel beter zou zijn dat het rekenhof op basis van nieuwe boekhoudregels elk jaar zou becijferen hoeveel de netto transfers tussen de gewesten geweest zijn.

Huidige solidariteit omzetten in renteloze leningen

Net zoals bij gehuwden zou het huwelijkscontract (…) tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten gebaseerd zijn op een “scheiding van inkomsten” en niet op “gemeenschap van goederen” zoals nu het geval is. Een Vlaming weet vandaag immers even weinig af van de “Waalse gemeenschap” (wat er gebeurt in het Waals en Brussels gewest) als over een land als “Slovakije”. Er moeten al meer dan 5 doden en/of een spectaculaire overval of gijzeling plaatsvinden alvorens de Vlaamse media er één letter over schrijven.

Eens de nieuwe boekhoudregels vastgesteld zijn, dient Vlaanderen met Wallonië en Brussel een pact te sluiten waarbij de solidariteit omgezet wordt in renteloze leningen (hint voor de 7e staatshervorming). Dit zou al een stap in de goede richting kunnen zijn zonder dat meteen een revolutie ontketend wordt en men “Vlamingen separatisten” begint te roepen. De terugbetalingstermijnen zijn onderling overeen te komen maar moeten voldoende souplesse vertonen om de autonomie van Wallonië en Brussel op het goede spoor te zetten.

Dit artikel is het resultaat van enkele simpele opzoekingen. Veel van de cijfers die het geheel nog negatiever kunnen maken zijn omgeven door mist (bv cijfers van voor 1975, de potentiële renteopbrengst op de transfers, enz). Daarenboven is er niets dat er op wijst dat de door VIVES vermelde cijfers de voorbije jaren zouden verminderd zijn, integendeel.

Referenties :

Trends.be: Vlaams-Waalse transfers exploderen naar 16 miljard euroActieve werknemers in VlaanderenVIVES studie : Intrestlasten doen transfers exploderen

De bovenstaande bedragen houden geen rekening met de 6e staatshervorming waar een geschenk van honderden miljoenen/jaar aan Brussel gegeven werd.

Gesponsorde artikelen