Eenmaal geflitst, nooit meer werk?

Als je door de politierechtbank wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister terecht. Zelfs voor de kleinste snelheidsovertreding. Wanneer je werkgever je dan een uittreksel uit je strafregister vraagt (het ‘bewijs van goed gedrag en zeden’), dan zal daarop dezelfde veroordeling door de politierechtbank staan. Blijft die ene veroordeling je dan voor altijd achtervolgen? We vertellen je hier hoe je strafregister weer blanco wordt.

Wanneer je een verkeersboete (onmiddellijke inning of minnelijke schikking) niet betaalt, kom je voor de politierechtbank. Sommige overtredingen komen zelfs niet in aanmerking voor zo’n boete en komen altijd voor de rechtbank.

Als je dan uiteindelijk wordt veroordeeld, komt die veroordeling op je strafregister terecht. Zo’n vermelding op je strafregister kan je zoektocht naar werk behoorlijk bemoeilijken. Je kan namelijk geen blanco ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ meer krijgen. Om te vermijden dat bepaalde veroordelingen je voor altijd blijven achtervolgen, kunnen ze van het strafregister worden verwijderd.

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.

De ene straf is de andere niet

De procedure verschilt al naargelang het gaat om een politiestraf of een correctionele straf. Wie de straf heeft opgelegd, doet er niet toe: de politierechter kan een correctionele straf opleggen en de correctionele rechtbank kan ook een politiestraf opleggen. Enkel de hoogte van de uitgesproken straf telt:

 • een politiestraf is een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of een geldboete van 6 tot 150 EUR)
 • een correctionele straf is een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45 tot 200 uur of een geldboete van meer dan 150 EUR

Uitwissing, eerherstel, herstel in eer en rechten

Nu je weet welke straf er werd opgelegd, kan u meteen nagaan welke procedure op u van toepassing is.

Politiestraffen, boetes tot 150 EUR dus, worden automatisch uitgewist na een termijn van drie jaar (vanaf de uitspraak). De uitwissing gebeurt automatisch. Daar moet je dus niks voor doen.

De andere straffen verdwijnen niet automatisch van het strafregister. Daarvoor moet je een herstel in eer en rechten of eerherstel aanvragen.

Voorwaarden voor eerherstel

Voor het eerherstel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je mag maximaal één verzoek indienen per 10 jaar
 • De boetes moet zijn betaald, tenzij ze met uitstel/voorwaardelijk werden opgelegd of kwijtgescholden
 • Als er een gevangenisstraf werd opgelegd, moet je deze hebben uitgezeten, tenzij de gevangenisstraf met uitstel/voorwaardelijk werd opgelegd of kwijtgescholden.
 • De slachtoffers moeten zijn vergoed, tenzij je daarvan bent vrijgesteld
 • Je moet de (gerechts)kosten hebben betaald, tenzij je daarvan wordt vrijgesteld
 • Als de straffen zijn verjaard, mag dat niet jouw schuld zijn

Proeftijd?

Je kan het eerherstel ook pas krijgen nadat je minstens een bepaalde proeftijd hebt doorlopen.

Tijdens die proeftijd:

 • moet je een vaste verblijfplaats (in België of in het buitenland) hebben gehad. Je moet niet al die tijd op hetzelfde adres hebben gewoond, maar je moet wel altijd een officieel adres hebben gehad
 • moet je “blijk hebben gegeven van verbetering en van goed gedrag”. Je mag dus niet opnieuw veroordeeld zijn geweest.

De duur van de proeftijd hangt af van de straf die je kreeg. Meestal bedraagt de proeftijd 3 jaar. Bij herhaling of terbeschikkingstelling bedraagt de proeftijd minstens 6 jaar.

Aanvraag

Als je eenmaal aan de voorwaarden voldoet, stuur je – ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd – een verzoek aan de procureur des Konings van je woonplaats. De brief moet niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar hij moet wel minstens:

 • vermelden voor welke veroordelingen je eerherstel vraagt
 • een overzicht bevatten van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar heeft gewoond.

Je kan de brief zelf schrijven of deze laten schrijven door een advocaat.

Documenten bij de aanvraag voor eerherstel

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:

 • een historiek van adressen (verkrijgbaar bij de gemeente)
 • een uittreksel uit het strafregister (verkrijgbaar bij de gemeente)

Eenmaal de procureur de aanvraag en de documenten heeft ontvangen,vraagt deze advies aan de korpschef van je woonplaats. Na een eerste controle komt de aanvraag bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling terecht, die uitspraak doet. Op deze zitting moet je niet aanwezig zijn.

Gevolgen

Hou er rekening mee dat de procedure, van aanvraag tot beslissing, wel tot een jaar kan duren.

Bovendien blijf je verplicht de slachtoffers te vergoeden en betekent een uitwissing of eerherstel niet dat je de boetes niet meer moet betalen (zolang ze niet verjaard zijn).

Nog vragen over verkeersovertredingen: stel ze hier of hier.

Meer
Lees meer...