Left Right
scrollTop top

Een open brief aan UGent-rector Anne De Paepe: “Stop de discriminatie”


Een open brief aan UGent-rector Anne De Paepe: “Stop de discriminatie”

Rechtse studenten worden aan de UGent systematisch geweigerd op publieke debatten en lezingen van de Actief Linkse Studenten (ALS). Het universitaire bestuur wil voorlopig geen actie ondernemen. Het KVHV-Gent schrijft een open brief aan rector Anne De Paepe.

Geachte mevrouw de rector

Op 5 maart 2015 werden leden van het KVHV-Gent de toegang tot een openbare lezing over Syriza van de Actief Linkse Studenten (ALS) ontzegd. Dit evenement vond plaats in een lokaal van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, ook wel bekend als ‘de Blandijn’. Deze uitsluiting vond ALS terecht louter en alleen omdat onze politieke standpunten verschillen van die van hen. Zonder enige vorm van provocatie of geweld vroegen wij de toegang tot hun lezing, wat ons en enkele bevriende medestudenten steevast werd geweigerd, zelfs wanneer de permanentie van de universiteit erbij werd gehaald.

Aangezien hun spreker niet was komen opdagen en de enige aanwezigen de organisatoren en wijzelf waren, werd het evenement op beslissing van ALS-Gent afgelast. Deze en alle andere vormen van discriminatie moeten bestraft worden en zeker en vast niet gefaciliteerd door de UGent, die zich nota bene expliciet als pluralistisch profileert. Men ging er werk van maken dat dit nooit meer kon voorvallen zodat de openbaarheid van evenementen in universiteitsgebouwen gewaarborgd zou blijven.

Jammer genoeg is de attitude van ALS-Gent maar ook die van de universiteit weinig veranderd. Op 31 maart 2015 werden zowel KVHV-Gent als NSV!-Gent de toegang tot een lezing van ALS-Gent omtrent seksisme geweigerd. Opnieuw ging dit evenement door aan de Blandijn en opnieuw kon men zonder gevolg mensen weigeren. Terwijl achter de deuren een lezing omtrent discriminatie op basis van geslacht plaatsvond, vond voor de deuren effectief discriminatie op basis van politieke overtuiging plaats. Meerdere keren werden we beschuldigd van intimidatie en dat we zouden trachten het evenement te verstoren. Nochtans was een lid van de Dienst Studenten Activiteiten (DSA) ter plaatse om vast te stellen dat dit niet het geval was.

Tevens kunnen wij u oprecht zeggen dat wij nooit van plan waren om op eender welke manier het evenement te verstoren. Uiteindelijk is de permanentie ter plaatse gekomen en hebben zowel de vertegenwoordiger van de DSA als de permanentie gepleit om ons toch binnen te laten. Toch bleef ALS standvastig en bleef men ons de toegang weigeren, ondanks dat ze op de hoogte zijn van het reglement omtrent openbare activiteiten. De lezing zelf is onafgebroken doorgegaan. Graag willen wij melding maken van het feit dat Michael Bouchez, één van de personen die ons fysiek belette het lokaal te betreden, docent is aan de HoGent en dit zelf ook meermaals bevestigde.

Gewoonlijk worden dergelijke zaken afgehandeld in het Politiek & Filosofisch Konvent (PFK), maar daar heeft ALS reeds de erkenning verloren omdat het zich ook niets lijkt aan te trekken van de regels van dit orgaan. Aangezien zij wel nog erkend zijn aan de UGent zelf, kunnen zij nog steeds lokalen van de UGent gebruiken. Straffeloos kunnen discrimineren aan onze universiteit zou niet mogelijk mogen zijn en daarom eisen wij dat ALS-Gent vanaf vandaag niet langer gebruik mag maken van de lokalen en infrastructuur van de UGent.

Indien niet laat de UGent oogluikend discriminatie toe en faciliteert ze dit zelfs door lokalen te verschaffen aan organisaties waarvan men weet dat zij lak hebben aan de regels van deze instelling. Wij eisen niet alleen dat ALS niet langer mag gebruik maken van de infrastructuur van de UGent wegens het tot tweemaal toe weigeren van studenten op een openbaar evenement, maar ook dat ons de toegang tot alle openbare evenementen wordt gewaarborgd. ALS heeft bij monde van voorzitter Koerian Verbesselt immers reeds laten weten dat zij ons en andere verenigingen die hen niet zinnen zullen blijven weigeren zolang ze kunnen.[1]

Om accusaties van vermeende intimidatie of de wil om activiteiten van linkse verenigingen te verstoren te counteren willen we even vermelden dat we met het KVHV al meermaals openbare activiteiten van andere linkse verenigingen probleemloos hebben bijgewoond. Zo waren we vorig semester nog met ongeveer twintig KVHV’ers in pet en lint aanwezig op een, overigens zeer interessant, debat georganiseerd door COMAC.

Daarnaast maken we ons ook zorgen om de bereidheid van het huidige universiteitsbestuur om deze georganiseerde discriminatie aan te pakken. Uitspraken van huidig vice-rector Freddy Mortier zoals: Omdat er aan die plek (Blandijn, nvdr.) een linkse symbolische waarde verbonden is. Daardoor zou het symbolisch incorrect zijn om daar een NSV!-bijeenkomst te laten plaatsvinden.” (Schamper, 22 november 2010)[2] helpen niet bepaald bij de vorming van een positief beeld omtrent de politieke neutraliteit van ons universiteitsbestuur.

Met dit schrijven willen wij de UGent aansporen om dringend maatregelen te treffen. De UGent heeft na het eerste voorval blijkbaar niets ondernomen om deze discriminatie geen kans meer te geven. KVHV-Gent bestaat o.a. uit studenten van de UGent en zij hebben evenveel recht op toegang tot openbare evenementen gefaciliteerd door de universiteit als elke andere student. De UGent moet de toegang voor iedereen van eender welke politieke overtuiging, geslacht, etniciteit… kunnen garanderen. Dit is jammer genoeg tot op heden niet het geval. Indien de UGent niet ingrijpt, vormt dit een gevaarlijk precedent en acht zij blijkbaar discriminatie niet belangrijk genoeg om tegen op te treden.

Tot slot zijn wij ook van mening dat het bestuurscollege van de universiteit in de fout is gegaan om ALS onder curatele van de DSA te plaatsen. Dit is immers niet conform verschillende artikels van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen[3] dat het Bestuurscollege zelf goedkeurde op 8 november 2012 en waarin duidelijk staat dat een erkende studentenvereniging altijd lid moet zijn van een konvent. Dit is voor ALS momenteel niet het geval en neigt dus naar cliëntelisme.

Indien de Universiteit Gent niets onderneemt tegen deze georganiseerde apartheid zullen wij genoodzaakt zijn om de nodige juridische stappen te ondernemen om onze rechten te doen gelden.

Hopelijk kunnen we samen deze discriminatie aan onze universiteit stoppen.

Hoogachtend

Michiel Vantongerloo

Praeses KVHV-Gent 2014-2015

gent.kvhv.org

[1] http://www.schamper.ugent.be/2015-online/rechts-niet-welkom-op-lezing-als

[2] http://www.schamper.ugent.be/495/controversiele-debatten-aan-de-ugent

[3] http://student.ugent.be/documenten/subsidiereglement.pdf


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…