Europa breekt zich het hoofd: wat is nu echt een koolstofneutrale wagen?

De Europese Commissie streeft naar het behoud van diesel- en benzineauto’s. In maart herzag ze haar voornemen om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden. Om dit te rechtvaardigen, wil de Europese uitvoerende macht zich nu richten op synthetische brandstoffen.

Terugblik: In maart van dit jaar verraste Duitsland iedereen door zich op het laatste moment te verzetten tegen een volledig verbod vanaf 2035 op de verkoop van nieuwe auto’s met dieselmotoren of benzinemotoren.

  • Berlijn keerde op het laatste moment haar kar. Dat terwijl de tekst al was goedgekeurd door de Europese Parlementsleden – maar nog niet was bekrachtigd.
  • Uiteindelijk kregen de Duitsers, wier industrie sterk afhankelijk is van de auto, hun zin en plooide de Commissie.
  • De overeenkomst heeft betrekking op het toekomstige gebruik van synthetische brandstoffen. Een nog in ontwikkeling zijnde technologie die CO2-uitstoot door industrieën omzet in koolwaterstoffen. Dat zijn chemische verbindingen die als brandstof worden gebruikt. Deze “e-brandstoffen” worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit.
  • “Voertuigen met verbrandingsmotoren kunnen na 2035 worden geregistreerd als ze uitsluitend gebruikmaken van CO2-neutrale brandstoffen,” juichte de Duitse minister van Transport, Volker Wissing.

Hoe deze CO2-neutrale brandstoffen definiëren?

Ingezoomd: De Europese Commissie is nu verdeeld over de vraag hoe deze “CO2-neutrale” brandstoffen moeten worden gedefinieerd.

  • Volgens interne documenten die zijn geraadpleegd door Euractiv, zijn de directoraten-generaal voor de interne markt (DG GROW) en voor klimaatactie (DG CLIMA) het oneens over de klimaatambities die van deze brandstoffen moeten worden geëist.
  • DG GROW stelt voor de definitie van “niet-biologische hernieuwbare brandstoffen” te gebruiken. Zoals die in de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen staat. Maar deze definitie vereist slechts een vermindering van 70% van de CO2-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen. Wat voor DG CLIMA onvoldoende is, aangezien zij streeft naar een totale vermindering van 100% van de broeikasgasemissies.
  • DG CLIMA vreest dat het voorstel van DG GROW de klimaatdoelstellingen van de EU zou kunnen ondermijnen. Op die manier zou een ongunstig precedent worden gecreëerd.

Het is vermeldenswaard dat deze synthetische brandstoffen worden bekritiseerd door tal van milieuorganisaties. Die beschouwen ze als vervuilend en verre van koolstofvrij. Dit geldt zelfs als de Europese wetgeving die voorschrijft dat 100% van de na 2035 verkochte auto’s “nul-emissie” moeten zijn, ongewijzigd blijft.

Wordt vervolgd…

En nu? De Europese Commissie gaat stapsgewijs te werk bij dit lastige vraagstuk van de e-brandstoffen.

  • Ze bereidt een ontwerpbepaling voor die de voorwaarden voor het gebruik van deze brandstoffen in het kader van de Euro 6-standaardregeling zal definiëren, die emissienormen voor voertuigen vaststelt.
  • Het ontwerp zal de komende weken aan de lidstaten worden voorgelegd voor een stemming in de commissie later dit jaar, volgens een woordvoerder die met Euractiv sprak. Een bijeenkomst van de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 27 EU-landen, staat al gepland voor begin oktober.
  • Dit zal gebeuren zonder de architect van de Green Deal, de Europese commissaris voor Milieu Frans Timmermans, die is afgetreden om deel te nemen aan vervroegde verkiezingen in Nederland, ook in oktober. (kg/ddw)
Meer
Lees meer...